Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Plafonarea preturilor la energie electrica clienti noncasnici

Energie electrica

Gaze naturale

CLIENT NONCASNIC

1. Cine sunt clientii noncasnici care pot beneficia de pret plafonat la energie?

Conform O.U.G nr. 27/2022, cu modificarile uterioare (aduse inclusiv prin Legea 357/2022), pretul final facturat plafonat de catre furnizorii de energie electrica in cazul clientilor noncasnici de energie electrica, este de:

A. maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenta de consum lunar de energie electrica urmand a fi facturata la pretul de maximum 1,3 lei kWh, cu TVA inclus, in baza declaratiei pe propria raspundere a reprezentantului legal*** pentru urmatoarele categorii de consumatori:

  1. IMM-uri, definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, operatori/operatori regionali definiti la art. 2 lit. g) si h) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ce presteaza/ furnizeaza serviciile de utilitati publice prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), b1), c) si h) din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, societatea de Transport cu Metroul Bucuresti «Metrorex» – S.A., aeroporturi care sunt in subordinea/ coordonarea Ministerului Transportutilor si Infrastructurii;
  2. Operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificati prin CAEN 10, precum si cei din domeniul agriculturii si pescuitului, identificati prin CAEN 01 si 03;
  3. Autoritati si institutii publice locale, servicii publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companii si societati comerciale de interes judetean, municipal sau local, regii autonome si toate entitatile publice si private care presteaza un serviciu public, in temeiul legii, daca sunt infiintate sau organizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor, municipiului Bucuresti si, dupa caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, sub conducerea, coordonarea, controlul si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale;
  4. Institute nationale de cercetare-dezvoltare, definite conform Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Institutii publice, altele decat cele prevazute la pct. B (mentionat mai jos), precum si cele apartinand cultelor recunoscute oficial in Romania, potrivit Legii 489/2006, republicata.
  6.  

B. maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice si private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al unitatilor de invatamant publice si private, definite conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al creselor, al furnizorilor publici si privati de servicii sociale prevazute in Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare. Plafonarea mentionata in prezentul articol se aplica si pentru situatiile in care una dintre entitatile mentionate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrica si/sau pentru toate cladirile care au fost construite si autorizate cu destinatia de spitale.

*** Modelul solicitarii si declaratiei pe propria raspundere sunt in sectiunea Documente necesare clientilor noncasnici pentru a beneficia de plafonare, precum si in oricare din Centrele de Relatii cu Clientii Premier Energy Furnizare.

Pretul final facturat plafonat se aplica de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-au depus cererea si declaratia pe propria raspundere.

2. Cum se calculeaza pretul energiei pentru un client noncasnic care se incadreaza la categoriile de mai sus?

In cazul clientilor noncasnici de energie electrica, care nu se incadreaza la categoriile de mai sus, pretul final facturat plafonat de catre furnizorii de energie electrica este de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus (conform art. 1, alineatului (1) litera g) din OUG 27/2022 cu modificarile si completarile ulterioare).

Ordonanta de urgenta nr 119/2022 privind plafonare preturilor la energie poate fi consultata aici.

Informatiile privind plafonare la energie electrica, pentru clienti non-casnici, in perioada 1 septembrie 2022 – 15 decembrie 2022 pot fi consultate aici.

Informatiile privind plafonare la energie electrica, pentru clienti non-casnici, in perioada 1 aprilie 2022 – 31 august 2022 pot fi consultate aici.