Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Legislatie si reglementari - energie electrica

Energie electrica

Gaze naturale

Drepturi si obligatii
Legea 123/2012 cu modificarile si completarile ulterioare:
 
Principalele drepturi ale clientului final
 • Dreptul de a consuma energie electrica.
 • Dreptul de a-si schimba furnizorul de energie electrica, fara plata vreunei taxe pentru schimbarea acestuia, cu respectarea conditiilor contractuale si legale.
 • Dreptul de a beneficia de serviciul universal in conditiile stabilite prin reglementarile ANRE, daca indeplinesc prevederile specifice ale Legii nr. 123/2012 pentru a fi incadrati la aceasta categorie.
 • Dreptul de a fi informat in legatura cu conditiile generale de contractare, preturile si tarifele aplicabile, intreruperile programate in furnizarea energiei electrice etc.
 • Dreptul de acces pentru citire la grupurile si sistemele de masurare.
 • Dreptul de a solicita furnizorului sau operatorului de distributie sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite in retelele de energie electrica.
 • Dreptul de a fi despagubit pentru daunele provocate de catre furnizor.

 

Drepturile si Obligatiile clientului final conform noului Regulament de Furnizare a Energiei Electrice la Clientii Finali aprobat prin Ordinul ANRE nr. 235/2019
 
Drepturile clientului final:
 • sa aiba acces la retelele electrice de interes public in conditiile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public in vigoare si sa consume energie electrica in conformitate cu prevederile contractului de furnizare a energiei electrice;
 • sa isi aleaga furnizorul de energie electrica si sa accepte o oferta-tip publicata de catre furnizor sau sa solicite furnizorului o oferta privind conditiile comerciale si pretul de furnizare in vederea negocierii directe cu acesta, dupa caz, ori sa recurga la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitatie/achizitie publica;
 • sa denunte unilateral contractul de furnizare a energiei electrice, cu respectarea conditiilor/clauzelor contractuale, inclusiv in situatia in care nu accepta noile conditii contractuale/clauze sau modificari ale pretului de furnizare notificate de catre furnizor;
 • sa isi schimbe efectiv furnizorul, in termen de cel mult 21 de zile de la data solicitarii, conform procedurii specifice aprobate de ANRE;
 • sa beneficieze de serviciu universal in conditiile prevazute de reglementarile aplicabile, daca este client casnic, sau daca solicita si face dovada indeplinirii cerintelor specifice prevazute de actele normative aplicabile, daca este client final noncasnic;
 • sa beneficieze, la cerere, de facilitatile specifice clientilor vulnerabili, prevazute la art. 7 alin. (1);
 • sa primeasca de la furnizor decontul final de regularizare, in conformitate cu prevederile art. 27;
 • sa i se puna la dispozitie, in mod gratuit, in forma tiparita sau, daca solicita, in forma electronica, inainte de incheierea contractului de furnizare a energiei electrice, un rezumat al principalelor conditii contractuale, redactate intr-un limbaj concis si simplu;
 • sa ii fie notificate de catre furnizor, intr-un mod transparent si usor de inteles, orice modificare a pretului de furnizare, precum si motivele si conditiile prealabile ale modificarii si sfera de aplicare a acesteia, in mod direct si in timp util, cu cel putin 14 zile, si in ceea ce ii priveste pe clientii casnici, cu cel putin 30 de zile inainte de intrarea in vigoare a modificarii;
 • sa i se puna la dispozitie, la incheierea contractului de furnizare a energiei electrice/odata cu prima factura emisa, datele de contact ale punctului unic de contact al furnizorului si, dupa caz, ale punctului de informare regionala/locala cel mai apropiat de respectivul loc de consum;
 • sa solicite furnizorului modificarea adresei de corespondenta si/sau a modalitatii de comunicare pentru primirea facturilor/comunicarilor/notificarilor;
 • sa beneficieze de mai multe modalitati de plata a facturii, puse la dispozitie de furnizor, si sa utilizeze oricare dintre aceste modalitati de plata. Sistemele de plata anticipata trebuie sa fie echitabile si sa reflecte in mod adecvat consumul probabil;
 • sa inainteze o plangere furnizorului referitoare la activitatea de furnizare a energiei electrice desfasurata de catre acesta la locul de consum; in cazul in care clientul final nu este multumit de solutionarea plangerii sale sau in cazul in care un eventual litigiu nu este solutionat pe cale amiabila, acesta are posibilitatea de a se adresa ANRE, de a apela la alte proceduri extrajudiciare de solutionare a plangerilor/litigiilor, precum si de a se adresa instantelor competente;
 • sa primeasca despagubiri/compensatii, in conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1);
 • sa solicite OR (direct sau prin intermediul furnizorului de energie electrica) verificarea, repararea sau inlocuirea grupului de masura/contorului defect, in conditiile reglementarilor in vigoare;
 • sa sesizeze, utilizand datele de contact ale OR puse la dispozitie de catre furnizor, si sa fie informat de catre OR cu privire la deranjamentele/intreruperile in alimentarea cu energie electrica la locurile de consum care fac obiectul contractului de furnizare;
 • sa sesizeze furnizorul si sa fie informat de catre acesta, la cerere, cu privire la intreruperile in alimentarea cu energie electrica, precum si cu privire la orice alte probleme care vizeaza activitatea OR la locurile de consum care fac obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice in vigoare;
 • in cazul in care intervalul de citire de catre OR a indexului grupului de masurare este mai mare decat perioada de facturare prevazuta in contractul de furnizare a energiei electrice, facturarea in perioada cuprinsa intre doua citiri consecutive ale OR sa se realizeze in conformitate cu prevederile art. 44 alin. (3);
 • sa solicite furnizorului modificarea cantitatilor de energie convenite in conventia de consum, atunci cand facturarea se face pe baza unei conventii de consum, oricand considera ca i se va modifica consumul, cu conditia ca noile valori sa fie transmise cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea perioadei de facturare respective;
 • in cazul in care are montat SMI, care permite stocarea si furnizarea de informatii exacte privind consumurile utilizate la facturare, sa aiba posibilitatea de a accesa, in conditiile reglementarilor aplicabile, urmatoarele tipuri de informatii suplimentare privind consumurile anterioare de energie electrica:
 • date cumulative utilizate la emiterea facturilor pentru ultimii 3 ani sau pentru perioada scursa de la inceputul contractului de furnizare sau de la data montarii contorului inteligent, daca acestea din urma sunt mai mici de 3 ani;
 • date detaliate in functie de perioada de utilizare pentru fiecare zi, saptamana, luna si an pentru o perioada de cel putin 24 de luni anterioare sau pentru perioada scursa de la inceputul contractului de furnizare sau de la data montarii contorului inteligent, daca acestea din urma sunt mai mici de 24 de luni;
 • sa aiba acces pentru citire la grupurile de masurare pentru decontare;
 • sa solicite furnizorului si sa primeasca de la acesta, in mod gratuit, explicatii/informatii privind continutul facturilor de energie electrica;
 • in cazul in care locul de consum este integrat in SMI, sa i se factureze consumul real de energie electrica pe baza datelor de masurare, colectate de SMI, la care are acces gratuit furnizorul;
 • sa solicite furnizorului date privind valoarea facturilor emise si/sau istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum propriu/proprii, pentru o perioada de pana la 12 luni anterioare solicitarii sau pentru perioada scursa de la incheierea contractului de furnizare a energiei electrice, daca aceasta din urma este mai mica, si sa primeasca toate datele solicitate in mod nediscriminatoriu in raport cu costurile, eforturile sau timpul necesare pentru furnizarea acestor date; solicitarea clientului final trebuie sa cuprinda datele de identificare ale acestuia, adresa locului de consum, perioada pentru care se solicita informatiile si modalitatea aleasa de client pentru transmiterea datelor solicitate;
 • sa se retraga din contractul de furnizare a energiei electrice, daca acesta a fost incheiat in afara spatiilor comerciale ale furnizorului sau prin mijloace de comunicare la distanta (cum ar fi internet sau telefon), fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta costuri, cu respectarea legislatiei aplicabile;
 • in cazul prosumatorului, sa beneficieze de serviciul de regularizare financiara dintre valoarea energiei electrice produse din surse regenerabile si livrate in retelele electrice si valoarea energiei electrice consumate din retelele electrice, in conditiile reglementarilor aplicabile;
 • sa i se restituie garantia financiara constituita la dispozitia furnizorului, conform prevederilor Procedurii privind regimul garantiilor financiare constituite de catre clientii finali la dispozitia furnizorilor de energie electrica in vigoare;
 • de solutionare alternativa a litigiilor;
 • orice alte drepturi prevazute de Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, de prezentul regulament, de contractele semnate sau de alte acte normative aplicabile. 

 

Obligatiile clientului final:

 • sa respecte clauzele contractului de furnizare a energiei electrice, precum si obligatiile care ii revin in calitate de utilizator al retelei electrice, conform Conditiilor generale de prestare a serviciului de distributie a energiei electrice in vigoare;
 • sa comunice in scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza incheierii contractului de furnizare a energiei electrice, in termen de 30 de zile de la modificare;
 • sa achite facturile emise de furnizor in baza contractului de furnizare a energiei electrice, inclusiv factura cu decontul final de regularizare a obligatiilor de plata, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi, a penalitatilor de intarziere specificate in contract, precum si facturile aferente serviciilor de intrerupere/reluare a alimentarii cu energie electrica, dupa caz, si altor servicii prestate la locurile de consum care fac obiectul contractului de furnizare a energiei electrice;
 • sa permita accesul reprezentantului OR in scopul de a presta activitatea de intrerupere/reluare a alimentarii cu energie electrica la locul de consum, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, ori de a monta, demonta, sigila, intretine, verifica, inlocui sau citi indexul grupului de masurare, precum si pentru a intretine, verifica sau remedia defectiunile intervenite la instalatiile aflate in exploatarea OR, cand acestea se afla amplasate pe proprietatea clientului final. Intervalul de timp stabilit de OR pentru efectuarea activitatii se comunica clientului final in vederea acordarii accesului, conform reglementarilor aplicabile. Reprezentantul OR are obligatia sa prezinte clientului final legitimatia de serviciu si sa comunice motivul pentru care solicita accesul la instalatiile electrice aflate pe proprietatea clientului final;
 • sa nu deterioreze echipamentul de masurare, sigiliile metrologice si ale OR, precum si toate celelalte instalatii aflate in exploatarea OR, amplasate pe proprietatea sa;
 • sa sesizeze imediat furnizorul sau OR in legatura cu orice defectiune pe care o constata in functionarea grupurilor de masurare de la locul de consum care face obiectul contractului de furnizare a energiei electrice;
 • sa achite contravaloarea consumului de energie electrica recalculat pentru o perioada anterioara stabilita conform reglementarilor aplicabile, atunci cand se constata inregistrarea eronata a consumului de energie electrica;
 • sa achite OR prin intermediul furnizorului sau, dupa caz, direct OR contravaloarea serviciilor de deconectare/reconectare, de demontare, verificare si remontare a grupurilor de masurare, efectuate de OR conform reglementarilor in vigoare, daca acestea au fost executate la cererea sau din culpa clientului final;
 • sa constituie/actualizeze/reconstituie garantia financiara la dispozitia furnizorului de energie electrica conform prevederilor Procedurii privind regimul garantiilor financiare constituite de catre clientii finali la dispozitia furnizorilor de energie electrica in vigoare;
 • sa respecte dispozitiile dispecerului energetic in conformitate cu reglementarile in vigoare si cu prevederile contractelor de distributie/furnizare a energiei electrice in vigoare;
 • sa nu modifice valorile parametrilor de protectie si de reglaj stabilite cu OR;
 • sa ia masuri de evitare a supracompensarii energiei reactive, in cazul in care in contractul de furnizare/retea nu exista prevederi contrare;
 • sa prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care are relatie contractuala, in cazul in care puterea aprobata prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare este de cel putin 1 MVA, conform reglementarilor emise de ANRE. Transmiterea prognozelor si modul de determinare a pretului cu care se factureaza abaterile de la valorile prognozate se vor efectua conform prevederilor din contractul de furnizare a energiei electrice, in cazul contractelor de furnizare incheiate pe piata concurentiala si conform reglementarilor specifice, elaborate de ANRE, in cazul contractelor de furnizare care au la baza contractele-cadru emise de ANRE;
 • orice alte obligatii prevazute de Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, de prezentul regulament, de contractele semnate sau de alte acte normative aplicabile.
„Drepturile si Obligatiile furnizorului de energie electrica conform noului Regulament de Furnizare a Energiei Electrice la Clientii Finali aprobat prin Ordinul ANRE nr. 235/2019
 
Drepturile furnizorului:
 • sa incaseze de la clientul final contravaloarea consumului de energie electrica furnizata la locul de consum, in termenul si in conditiile prevazute in contractul de furnizare a energiei electrice incheiat cu acesta, inclusiv factura cu decontul final de regularizare a obligatiilor de plata, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi, precum si facturile aferente serviciilor de intrerupere/reluare a alimentarii cu energie electrica, dupa caz, si altor servicii prestate la locurile de consum care fac obiectul contractului de furnizare a energiei electrice;
 • sa perceapa clientului final penalitati de intarziere specificate in contract pentru intarziere in efectuarea platii facturii reprezentand contravaloarea consumului de energie electrica, in termenul si in conditiile prevazute in contractul de furnizare a energiei electrice;
 • sa initieze modificarea si/sau completarea prin acte aditionale a contractului de furnizare a energiei electrice, atunci cand apar elemente noi care necesita modificarea ori completarea prin act aditional a unor clauze din contract;
 • sa solicite clientului final constituirea/actualizarea/reconstituirea la dispozitia sa a unei garantii financiare si sa execute aceasta garantie, conform prevederilor Procedurii privind regimul garantiilor financiare constituite de catre clientii finali la dispozitia furnizorilor de energie electrica in vigoare;
 • sa solicite OR prestarea activitatii de intrerupere/reluare a alimentarii cu energie electrica, in vederea intreruperii/reluarii furnizarii energiei electrice la locul de consum al clientului final in conditiile prevazute in contractul de furnizare a energiei electrice, precum si in alte situatii prevazute de legislatia in vigoare;
 • sa emita facturi pe baza cantitatilor de energie electrica estimate in conditiile art. 44 alin. (3);
 • sa solicite clientului refacerea autocitirii, atunci cand considera eronata autocitirea;
 • sa notifice clientul final, prin intermediul facturii, referitor la modificarea periodicitatii de citire si/sau a intervalului de timp pentru citirea indexului contorului de catre reprezentantul OR, fara a fi necesara incheierea unui act aditional la contractul de furnizare;
 • sa modifice intervalul de timp pentru preluarea indexului autocitit, cu notificarea prealabila a clientului final prin intermediul facturii, nefiind necesara incheierea unui act aditional in acest sens la contract;
 • sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice in conditiile prevazute la art. 26;
 • sa factureze consumul recalculat de energie electrica pentru o perioada anterioara stabilita conform reglementarilor aplicabile, atunci cand se constata inregistrarea eronata a consumului de energie electrica sau in cazul unei facturari eronate a consumului, care a fost sesizata de clientul fin al sau de furnizor;
 • sa verifice, la interval de minimum 1 an, datele care au stat la baza incheierii contractului de furnizare a energiei electrice cu clientul final;
 • orice alte drepturi prevazute de Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, de prezentul regulament, de contractele in vigoare sau de alte acte normative aplicabile.

 

Obligatiile furnizorului

 • sa detina licenta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege, si sa respecte prevederile acesteia;
 • sa respecte clauzele contractului de furnizare a energiei electrice, precum si orice alte reglementari aplicabile;
 • sa asigure indicatorii de performanta privind calitatea activitatii de furnizare, conform prevederilor Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice in vigoare;
 • sa preia de la OR valorile de consum inregistrate de grupurile de masurare/determinate conform reglementarilor in vigoare in cazul defectarii grupurilor de masurare, pentru locurile de consum care fac obiectul contractului de furnizare a energiei electrice, in vederea facturarii acestora;
 • sa faciliteze accesul clientului final la datele de masurare, daca acesta are montat un contor inteligent, conform reglementarilor specifice in vigoare;
 • sa factureze consumul real de energie electrica pe baza datelor de masurare, colectate de SMI, la care au acces conform reglementarilor specifice in vigoare, pentru toti clientii finali si prosumatori, ale caror locuri de consum sunt integrate in SMI;
 • sa elaboreze oferte-tip pentru clientii finali;
 • sa detina o pagina proprie de internet in continutul careia sa publice informatii actualizate cu privire la conditiile comerciale de furnizare a energiei electrice, preturile/tarifele practicate, dupa caz, conditiile generale ale serviciilor oferite, drepturile si obligatiile clientilor finali rezultate din contractul de retea incheiat cu OR in vederea realizarii activitatii de informare a clientilor finali; ofertele-tip de furnizare a energiei electrice se vor afisa pe pagina proprie de internet, la un loc vizibil, cu un link direct, si cu o denumire sugestiva catre aceste oferte-tip;
 • sa desfasoare activitatea de furnizare a energiei electrice pe baza de contracte de furnizare a energiei electrice incheiate cu clientii finali, care sa prevada conditii/clauze contractuale echitabile si transparente, cu respectarea cerintelor minime contractuale ce trebuie incluse, in conformitate cu reglementarile specifice;
 • sa factureze clientului final energia electrica consumata la preturile si in conditiile stabilite in contractul de furnizare a energiei electrice incheiat cu acesta;
 • sa puna la dispozitia clientului final date comparative privind consumul actual de energie electrica al clientului si consumul din anul anterior, precum si datele de contact ale unor institutii cu atributii in domeniul imbunatatirii eficientei energetice;
 • sa puna la dispozitia furnizorului de servicii energetice desemnat de clientul final printr-un acord scris informatii privind consumurile facturate anterior acestuia, in masura in care aceste informatii sunt disponibile;
 • sa realizeze in cazul prosumatorilor regularizarea financiara dintre valoarea energiei electrice produse din surse regenerabile si livrate in retelele electrice si valoarea energiei electrice consumate din retelele electrice, in conditiile reglementarilor aplicabile, in situatia in care contractul de furnizare este incheiat cu un prosumator care indeplineste conditiile prevazute in legislatia aplicabila pentru a beneficia de acest serviciu, cu respectarea prevederilor legale specifice privind obligatiile fiscale;
 • sa puna la dispozitia clientului final mai multe modalitati de plata a facturilor;
 • sa puna la dispozitia clientului final mai multe modalitati de comunicare a facturilor si a informatiilor privind facturarea/notificarilor/comunicarilor, printre care si comunicarea pe cale electronica;
 • sa transmita, la cererea clientului final, o explicatie clara si usor de inteles a modului in care este calculata valoarea facturii, in special in cazul in care aceasta nu este bazata pe consumul real;
 • sa solicite OR, in baza contractului de retea incheiat cu acesta, evitarea intreruperilor in alimentarea cu energie electrica la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului, daca clientul este incadrat in categoria clientilor vulnerabili conform prevederilor actelor normative aplicabile;
 • sa notifice clientului final, in mod corespunzator, orice intentie de modificare si/sau completare a conditiilor/clauzelor contractuale, precum si dreptul clientului final de a denunta unilateral in mod gratuit contractul in cazul in care nu accepta noile conditii;
 • sa notifice clientului final, in mod transparent si usor de inteles, orice intentie de modificare a pretului de furnizare, precizand motivele prealabile modificarii si sfera de aplicare a acesteia, in mod direct si in timp util, cu cel putin 14 zile inainte de intrarea in vigoare a modificarii si, in ceea ce ii priveste pe clientii casnici, cu cel putin 30 de zile inainte de intrarea in vigoare a modificarii, precum si dreptul acestora de a denunta unilateral in mod gratuit contractul in cazul in care nu accepta modificarile notificate privind pretul de furnizare;
 • sa notifice clientului final orice schimbare a datelor sale de identificare prevazute in contractul de furnizare a energiei electrice, cu ocazia primei facturi emise dupa modificare;
 • sa permita clientului final schimbarea efectiva a furnizorului, cu respectarea conditiilor/clauzelor contractuale, in termen de maximum 21 de zile de la data solicitarii, conform procedurii specifice aprobate de ANRE; procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisa perceperea oricaror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia;
 • sa transmita clientului final un decont final de regularizare a obligatiilor de plata in conditiile prevazute la art. 27;
 • sa comunice OR orice solicitare/sesizare/reclamatie/plangere primita de la clientul final care vizeaza activitatea OR la locul de consum care fac obiectul contractului de furnizare a energiei electrice, sa solicite OR rezolvarea/clarificarea problemelor semnalate de clientul final, sa primeasca si sa comunice clientului raspunsul OR, in termenele prevazute in Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice in vigoare;
 • sa transmita, la cererea clientului final, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la momentul inregistrarii solicitarii, informatii privind valoarea facturilor emise si/sau date privind istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum al/ale acestuia, pentru ultimele 12 luni calendaristice, fara sa perceapa costuri suplimentare pentru acest serviciu;
 • sa informeze OR pentru reconsiderarea marimilor de reglaj ale protectiilor din instalatiile de distributie/transport, la cererea justificata a clientului final;
 • sa plateasca clientilor finali despagubiri/compensatii in conditiile prevazute la art. 65 alin. (1);
 • sa investigheze reclamatiile privind calitatea activitatii de furnizare;
 • sa programeze si efectueze audiente. Furnizorul este obligat sa contacteze in scris, prin posta/posta electronica/fax/telefon, clientul final care a solicitat in scris o audienta, in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii solicitarii, urmand ca programarea audientei sa se stabileasca, de comun acord cu acesta, in maximum 15 zile de la data solicitarii acesteia;
 • sa restituie clientului final garantia financiara constituita la dispozitia sa, conform prevederilor Procedurii privind regimul garantiilor financiare constituite de catre clientii finali la dispozitia furnizorilor de energie electrica in vigoare;
 • sa utilizeze datele personale ale clientului final cu respectarea prevederilor legislatiei privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si conform vointei clientului exprimate in contractul de furnizare a energiei electrice;
 • orice alte obligatii prevazute de Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, de prezentul regulament, de contractele in vigoare sau de alte acte normative aplicabile.