Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Legislatie si reglementari - gaze naturale

Energie electrica

Gaze naturale

 • ORDIN ANRE nr 29/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali
 • Ordinul 96_2015 – pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clientilor finali de gaze naturale
 • Ordin ANRE nr 78/2020 privind Contractul-cadru de distributie a gazelor naturale si a Conditiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale
 • ORDIN ANRE 83/2021 de aprobare a Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale
 • Ordin ANRE 16/2015 pentru aprobarea Procedurii – cadru privind obligatia furnizorilor de gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali
Drepturi si obligatii
Legea 123/2012 cu modificarile si completarile ulterioare: Principalele drepturi ale clientului final de gaze naturale Clientii finali de gaze naturale au urmatoarele drepturi: a) sa aiba acces la obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale in conditiile legii si sa fie informati, atunci cand sunt racordati la acestea, cu privire la drepturile lor de a fi alimentati cu gaze naturale de o calitate specificata, la preturi rezonabile, conform prevederilor legale in vigoare; b) fara a aduce atingere Legii nr. 193/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2014, sa incheie cu furnizorul de gaze naturale un contract care sa prevada conditii/clauze contractuale echitabile si care sa contina cel putin urmatoarele informatii:
 • identitatea si adresa furnizorului;
 • serviciile oferite, calitatea serviciilor oferite, precum si termenul de incepere a derularii contractului, respectiv termenul prevazut pentru inceperea alimentarii initiale cu gaze naturale, dupa caz;
 • tipurile serviciilor de mentenanta oferite, dupa caz, prin contract;
 • mijloacele prin care se pot obtine informatii actualizate privind toate preturile/tarifele aplicabile, inclusiv cele pentru mentenanta, dupa caz;
 • durata contractului, conditiile de reinnoire/prelungire si de intrerupere a serviciilor si a contractului si daca este recunoscut dreptul de a denunta cu titlu gratuit contractul;
 • eventualele compensatii/despagubiri si modalitatea de rambursare aplicabila in cazul nerespectarii calitatii serviciilor prevazute in contract, inclusiv in cazul facturarii inexacte si realizate cu intarziere;
 • modalitatile de initiere a procedurilor de solutionare a litigiilor in conformitate cu lit. j);
 • informatii privind drepturile clientilor, inclusiv privind solutionarea plangerilor si toate informatiile mentionate la lit. b) comunicate in mod clar prin intermediul facturilor sau pe paginile de internet ale acestor operatori economici;
c) sa primeasca gratuit de la furnizorul de gaze naturale o copie a contractului care sa contina cel putin informatiile prevazute la lit. b) inainte de incheierea sau confirmarea incheierii acestuia. Atunci cand contractul este incheiat prin intermediari, informatiile prevazute la lit. b) se primesc, de asemenea, inainte de incheierea contractului; d) sa solicite furnizorului/operatorului de sistem modificarea si completarea contractului incheiat cu acesta, atunci cand apar elemente noi ori cand considera necesara detalierea sau completarea unor clauze contractuale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; e) sa fie notificati in mod corespunzator cu privire la orice intentie de modificare a contractului, precum si cu privire la orice majorare a pretului/tarifului, in mod direct si in timp util, dar nu mai tarziu de sfarsitul primei perioade normale de facturare care urmeaza intrarii in vigoare a majorarii, intr-un mod transparent si usor de inteles, precum si sa fie informati, in momentul notificarii, cu privire la dreptul de a denunta contractul, in cazul in care nu accepti noile conditii; f) sa denunte contractul in cazul in care nu accepta noile conditii notificate de catre furnizorul de gaze naturale; g) sa li se puna la dispozitie o gama larga de modalitati de plata, care sa le permita sa isi indeplineasca obligatiile de plata a facturii, obligatii de plata prevazute in contract si care nu creeaza discriminari nejustificate intre clienti. Sistemele de plata anticipata trebuie sa fie echitabile si sa reflecte in mod adecvat consumul probabil. In cazul clientului casnic, daca in urma regularizarii suma platita de acesta in plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este obligat sa restituie suma platita de catre client, in termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele sub aceasta valoare vor fi compensate in contul facturilor următoare. Orice diferenta in ceea ce priveste clauzele si conditiile sistemelor de plata trebuie sa reflecte costurile suportate de catre furnizor pentru diferitele sisteme de plata. Conditiile generale trebuie sa fie echitabile si transparente, prezentate intr-un limbaj clar si usor de inteles, si nu trebuie sa includa bariere necontractuale in calea exercitarii drepturilor clientilor, ca de exemplu documentatia contractuala excesiva. Clientii sunt protejati impotriva practicilor comerciale incorecte sau inselatoare; h) sa isi schimbe furnizorul in mod gratuit, cu respectarea conditiilor/clauzelor contractuale, in termen de 21 de zile de la data solicitarii, conform unei proceduri aprobate de ANRE, care stabileste in principal etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligatiilor de plata datorate de clientul final furnizorului ce urmeaza a fi schimbat, datele ce pot fi solicitate de clientul final sau de noul furnizor in procesul de schimbare, precum si operatorii de sistem care sunt obligati sa le furnizeze; i) sa primeasca un decont final de lichidare, dupa schimbarea furnizorului de gaze naturale, in termen de maximum 42 de zile de la schimbarea furnizorului; j) sa beneficieze de proceduri transparente, simple si la cele mai mici costuri de solutionare a plangerilor. Toti clientii finali au dreptul la un standard ridicat de servicii si de solutionare a plangerilor de catre furnizorul lor de gaze naturale. Astfel de proceduri de solutionare extrajudiciara a litigiilor trebuie sa permita solutionarea corecta si prompta a acestora, in termen de maximum 90 de zile, si sa prevada, in toate cazurile justificate, un sistem de rambursare si/sau de compensare; aceste proceduri ar trebui sa respecte, atunci cand este posibil, principiile enuntate in Recomandarea 98/257/CE; aceste proceduri se elaboreaza cu respectarea unei proceduri-cadru emise de ANRE; k) sa primeasca informatii transparente privind preturile/tarifele aplicabile, precum si privind conditiile generale de acces si de utilizare a serviciilor oferite de catre furnizorul de gaze naturale; l) sa solicite furnizorului intreruperea furnizarii gazelor naturale, in cazul in care intreruperea este legata de functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor clientului final sau ale operatorului de sistem; m) sa solicite furnizorului/operatorului de sistem ca atunci cand sunt constatate deficiente tehnice sa ia masuri pentru asigurarea parametrilor de siguranta in aprovizionarea cu gaze naturale; n) sa solicite si sa primeasca penalitatile suportate de catre furnizorul/operatorul de sistem pentru neindeplinirea obligatiilor, in conformitate cu prevederile standardelor de performanta; o) sa solicite si sa primeasca, fara sa li se perceapa costuri suplimentare pentru acest serviciu, toate datele relevante privind propriul consum sau sa imputerniceasca orice furnizor licentiat, pe baza unui acord explicit si gratuit, sa aiba acces la datele de masurare, operatorul de sistem responsabil de gestionarea acestor date avand obligatia sa le furnizeze acestuia. ANRE asigura accesul la datele privind consumul clientilor finali, stabilind, in vederea utilizarii cu titlu optional, un format de prezentare a acestor date, usor de inteles, armonizat la nivel national, precum si modalitatea de acces a clientilor finali si a furnizorilor la acestea; p) sa fie informati corespunzator cu privire la consumul lor efectiv de gaze naturale si la costurile reale aferente, suficient de frecvent astfel incat sa aiba posibilitatea sa isi ajusteze propriul consum de gaze naturale. Aceste informatii sunt comunicate de furnizor la intervale de timp corespunzatoare, tinandu-se cont de capacitatea echipamentelor de masurare ale clientului final si de raportul cost-beneficiu al acestor masuri, fara ca acesta sa perceapa clientilor finali costuri suplimentare pentru acest serviciu. Drepturi si obligatii ale clientului final de gaze naturale conform Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali Clientul final de gaze naturale are, in principal, urmatoarele drepturi: a) sa isi aleaga furnizorul si sa accepte o oferta-tip publicata de catre acesta sau sa solicite o oferta privind conditiile comerciale si pretul de furnizare in vederea negocierii directe cu acesta, dupa caz, ori sa recurga la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitatie/achizitie publica; b) sa incheie cu furnizorul ales contract/contracte de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea cerintelor minime contractuale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; c) sa isi schimbe tipul de contract, prin trecere de la furnizarea gazelor naturale in regim de ultima instanta la furnizarea gazelor naturale in regim concurenţial;03/11/2020 – litera a fost modificata prin Ordin 187/2020 d) sa i se puna la dispozitie, in mod gratuit, in forma tiparita sau, daca solicita astfel, in forma electronica, o copie a contractului de furnizare a gazelor naturale inainte de incheierea sau confirmarea incheierii acestuia, inclusiv in situatia in care contractul este incheiat prin intermediari; e) sa i se puna la dispozitie, la incheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, datele de contact ale punctului unic de contact al furnizorului si ale punctului de informare regională/locala cel mai apropiat de respectivul loc de consum; f) sa opteze pentru nivelul necesar de incarcare a cartelei, in situatia in care are instalat la locul de consum un echipament de masurare cu sistem de preplata cu cartela; g) sa denunte, in mod gratuit, contractul de furnizare a gazelor naturale in situatia in care nu accepta modificarile si/sau completarile conditiilor/clauzelor contractuale, precum si majorarea pretului/tarifului, notificate de furnizor; h) sa solicite furnizorului intreruperea/limitarea/reluarea furnizarii gazelor naturale la locul de consum, respectiv prestarea de catre operator a activitatii de intrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentarii cu gaze naturale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; i) sa inainteze o plangere furnizorului propriu referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale desfasurata de catre acesta la locul de consum si sa beneficieze de un standard ridicat de solutionare a plangerilor, conform procedurii-cadru aprobate de ANRE; in cazul in care clientul final nu este multumit de solutia data plangerii sale sau in cazul in care un eventual litigiu nu este solutionat pe cale amiabila, acesta are posibilitatea de a se adresa ANRE, de a apela la alte proceduri extrajudiciare de solutionare a plangerilor/litigiilor, precum si de a se adresa instantei competente; j) sa primeasca penalitatile/compensatiile suportate de catre furnizor/operator pentru nerespectarea nivelurilor minime de calitate, in conformitate cu prevederile standardelor de performanta aprobate de ANRE; k) sa denunte unilateral contractul de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea conditiilor/clauzelor contractuale, si sa isi schimbe efectiv furnizorul, in termen de cel mult 21 de zile calendaristice de la data solicitarii, conform procedurii specifice aprobate de ANRE; l) sa primeasca de la furnizor decontul final de lichidare, in termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data schimbarii furnizorului sau de la data incetarii contractului de furnizare a gazelor naturale; m) sa solicite furnizorului date privind istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum propriu/proprii, pentru o perioada de pana la 24 de luni anterioare solicitarii sau pentru perioada scursa de la incheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, daca aceasta din urma este mai mica; solicitarea clientului final trebuie sa cuprinda datele de identificare ale acestuia, CLC/adresa locului de consum, perioada pentru care se solicita informatiile, opţiunea pentru utilizarea/neutilizarea formatului-cadru de prezentare a datelor, prevazut in anexa la prezentul regulament, si modalitatea aleasa de client pentru transmiterea datelor solicitate; n) sa solicite furnizorului informatii privind valoarea facturilor emise in ultimele 24 de luni sau pentru perioada scursa de la incheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, daca aceasta din urma este mai mica; o) orice alte drepturi prevazute de Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, de prezentul regulament, de contractele incheiate sau de alte acte normative aplicabile. (2) Clientul final de gaze naturale nu are dreptul sa vanda gazele naturale contractate. Clientul final de gaze naturale are, in principal, urmatoarele obligatii: a) sa notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevazute in contractul de furnizare a gazelor naturale, in termen de 30 de zile calendaristice de la modificare; b) sa achite integral factura scadenta reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, in termenul si in conditiile prevazute in contractul de furnizare a gazelor naturale; c) sa achite integral factura scadenta reprezentand contravaloarea consumului de gaze naturale furnizate in regim de ultimă instanta, in conformitate cu reglementarile aprobate de ANRE; d) sa achite dobanzile penalizatoare solicitate, dupa caz, de furnizor pentru intarzierea in efectuarea platii facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, in termenul si in conditiile prevazute in contractul de furnizare a gazelor naturale; e) sa achite furnizorului tariful perceput de operator pentru prestarea activitatii de reluare a alimentarii la locul de consum si sa constituie o garantie financiara, daca este cazul, in vederea reluarii furnizarii gazelor naturale intrerupte/limitate pentru neachitarea facturii reprezentand contravaloarea consumului de gaze naturale, in termenul prevazut in contractul de furnizare a gazelor naturale, si, dupa caz, a dobanzilor penalizatoare aferente pentru intarziere in efectuarea platii; f) sa permita accesul reprezentantului operatorului in scopul de a presta activitatea de intrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentarii cu gaze naturale la locul de consum, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, ori de a monta, demonta, sigila, intretine, verifica, inlocui sau citi indexul echipamentului de masurare, precum si pentru a intretine, verifica sau remedia defectiunile intervenite la instalatiile aflate in exploatarea operatorului, cand acestea se afla amplasate pe proprietatea clientului final. Intervalul de timp stabilit de operator pentru efectuarea activitatii se comunica clientului final in vederea acordarii accesului. Reprezentantul operatorului are obligatia sa prezinte clientului final legitimatia de serviciu si sa comunice motivul pentru care solicita acces pe proprietatea clientului final; g) sa nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice si ale operatorului, precum si toate celelalte instalatii aflate in exploatarea operatorului, amplasate pe proprietatea sa; h) sa sesizeze imediat, la numarul de telefon pus la dispozitie de operator, orice deficienta pe care o constata in functionarea echipamentului de masurare si a instalatiilor aflate in exploatarea operatorului, amplasate pe proprietatea sa, in vederea verificarii si remedierii acesteia, in scopul asigurarii parametrilor de siguranta in alimentarea cu gaze naturale; i) sa achite contravaloarea serviciilor de inlocuire si verificare metrologica a echipamentului de masurare, daca aceste servicii au fost efectuate din culpa clientului final sau ca urmare a unei reclamatii din partea clientului care s-a dovedit neintemeiata; j) sa achite contravaloarea consumului de gaze naturale recalculat pentru o perioada anterioara, atunci cand se constata functionarea defectuoasa a echipamentului de masurare, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare referitoare la masurarea gazelor naturale; k) sa constituie in favoarea furnizorului, la solicitarea acestuia, o garantie financiara pentru o perioada de consum echivalent de maximum un an, in cazul constatarii, conform prevederilor legale in vigoare, a unor actiuni menite sa denatureze in orice fel indicatiile echipamentelor de masurare sau sa sustraga gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de masurare; l) sa intretină si sa exploateze instalatia industriala/neindustriala de utilizare a gazelor naturale, in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice specifice aprobate de ANRE; modificarea instalatiei de utilizare se efectueaza numai prin intermediul operatorilor economici autorizati de ANRE; m) sa asigure efectuarea verificarilor si reviziilor tehnice ale instalatiei de utilizare a gazelor naturale, in conformitate cu prevederile procedurii specifice aprobate de ANRE; n) sa asigure remedierea defectiunilor in functionarea instalatiei de utilizare numai prin intermediul operatorilor economici autorizati de ANRE, conform reglementarilor tehnice specifice aprobate de ANRE; o) sa foloseasca exclusiv aparate consumatoare de combustibili gazosi care respecta cerintele legislatiei in vigoare si sa efectueze verificarea si repararea acestora, prin intermediul unor operatori economici autorizati de organisme abilitate, in conformitate cu reglementarile in vigoare; p) sa isi asume responsabilitatea financiara pentru plata dezechilibrelor pe care le genereaza pe piata de gaze naturale, in conformitate cu reglementarile aprobate de ANRE; q) orice alte obligatii prevazute de Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, de prezentul regulament, de contractele incheiate sau de alte acte normative aplicabile.