Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Despagubiri in cazul deteriorarii aparaturii electrocasnice

Despagubiri in cazul deteriorarii aparaturii electrocasnice – clienti casnici

In acord cu cadrul legislativ si de reglementare in vigoare, in cazul deteriorarii aparaturii electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse in reteaua electrica din culpa operatorului de retea (denumit in continuare OR),  Clientul casnic esti  indreptatit sa fie despagubit de OR, direct sau prin intermediul furnizorului, în conformitate cu prevederile Procedurii privind acordarea despagubirilor clientilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de retea, aprobata prin Ordinul ANRE nr. 177/2015. Pentru consultarea in integralitate a Procedurii, click aici.

Despagubirile se acorda atunci cand sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 • deteriorarea receptoarelor electrocasnice s-a produs ca efect al unor supratensiuni accidentale produse in reteaua electrica a OR din culpa acestuia;
 • supratensiunile accidentale nu au fost de origine atmosferica;
 • receptoarele electrocasnice deteriorate sunt omologate si au fost alimentate cu energie electrica prin circuite corect dimensionate, corespunzatoare din punct de vedere tehnic;
 • locul de consum unde s-a produs evenimentul este alimentat cu energie electrica in baza unui contract de furnizare a energiei electrice, incheiat conform reglementarilor in vigoare;
 • s-a solicitat in scris furnizorului acordarea despagubirilor in termenul legal.
 • Sa completezi cererea: Cerere client adresata Furnizorului;
 • Sa depui cererea completata, in cel mult 10 zile lucratoare de la producerea evenimentului care a cauzat deteriorarea receptoarelor electrocasnice, direct la unul din Centrele de Relatii cu Clientii Premier Energy Furnizare  sau prin canalale de comunicare puse la dispozitie (email, fax, curierat), click aici.
 • In situatia in care din motive obiective nu poti transmite cererea in termenul de maximum 10 zile lucratoare de la data aparitiei supratensiunii accidentale, aceasta trebuie transmisă, insotita de documentele justificative privind depasirea termenului, la data luarii la cunostinta a deteriorarii receptoarelor electrocasnice;
 • Sa astepti comunicarea rezultatului analizei cererii;
 • In situatia in care esti indreptatit sa primesti despagubiri, in vederea stabilirii acestora, trebuie sa depui la furnizor, in termen de maximum 60 de zile lucratoare de la primirea instiintarii, documentele justificative (documente de achizitie: factura/chitanta/bon fiscal etc. si documente aferente contravalorii reparatiei receptoarelor electrocasnice deteriorate: factura/chitanta/bon fiscal sau, in cazul in care reparatia receptorului nu este posibila, confirmarea din partea unui operator economic specializat in repararea receptoarelor electrocasnice ca reparatia nu este posibila). Termenul de depunere a documentelor justificative, la furnizor, poate fi prelungit cu maximum 30 de zile lucratoare daca dovedesti motivul intemeiat al depasirii termenului.

Preluam cererea clientului casnic de despagubiri acordandu-i un numar unic de inregistrare, o analizam si, dupa caz o directionam catre OR pentru verificare si solutionare,   astfel:

 • In cazul in care dupa primirea cererii pentru acordarea despagubirilor, se constata ca locul de consum unde s-a produs evenimentul NU este alimentat cu energie electrica in baza unui contract de furnizare a energiei electrice, incheiat conform reglementarilor in vigoare și clientul  nu a fost depusa in termen   cerere de despagubirem in cel mult 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii se transmite clientului casnic raspuns privind neindeplinirea conditiilor de acordare a despagubirilor.
 • Daca sunt indeplinite conditiile de mai sus,  furnizorul transmite OR cererea pentru acordarea despagubirilor, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia la furnizor.
 • OR, dupa primirea cererii pentru acordarea despagubirilor programeaza de comun acord cu clientul casnic data verificarii la locul de consum a celor sesizate; data verificarii nu trebuie sa depaseasca 10 zile lucratoare de la primirea cererii.
 • Cu ocazia verificarii efectuate la locul de consum, OR, prin reprezentantul acestuia, intocmeste un proces-verbal de constatare, care va cuprinde rezultatul verificarii si lista receptoarelor electrocasnice deteriorate. De asemenea, o copie a procesului-verbal de constatare este inmanata clientului casnic.
 • In maximum 3 zile lucratoare de la verificarea efectuata la locul de consum, OR instiinteaza furnizorul cu privire la acordarea/neacordarea despagubirilor.
 • Furnizorul transmite clientului casnic raspuns in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea raspunsului de la OR.
 • Documentele justificative solicitate in vederea calcularii despagubirilor sunt urmatoarele:
 1. documente de achizitie: factura/chitanta/bon fiscal etc. sau o declaratie pe propria raspundere cu privire la data achizitiei receptorului electrocasnic;
 2. documente aferente contravalorii reparatiei receptoarelor electrocasnice deteriorate: factura/chitanta/bon fiscal sau, in cazul in care reparatia receptorului nu este posibila, confirmarea din partea unui operator economic specializat in repararea receptoarelor electrocasnice ca reparatia nu este posibila.
 • In termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea documentelor justificative, OR va analiza documentele in vederea stabilirii cuantumului despagubirilor, a intocmirii procesului-verbal pentru acordarea despagubirilor si a transmiterii furnizorului a unui exemplar al procesului-verbal.
 • Furnizorul achita despagubirile conform dispozitiilor contractului de furnizare a energiei electrice.
 • Valoarea despagubirilor este notificata de catre furnizor clientului casnic printr-o adresa anexata primei facturi emise dupa finalizarea investigatiei de catre OR.

 

In cazul in care este posibila repararea receptoarelor electrocasnice deteriorate, valoarea despagubirilor este egala cu valoarea reparatiei. Daca reparatia nu este posibila, clientul casnic este indreptatit sa primeasca despagubiri calculate conform prevederilor Procedurii aprobate prin Ordinul ANRE nr. 177/16.12.2015.

In cazul in care repararea receptoarelor electrocasnice deteriorate nu este posibila, calculul despagubirilor platite clientului casnic se efectueaza de catre OR astfel:

 • daca clientul casnic detine documentele de achizitie ale receptorului deteriorat si durata efectiva de utilizare a acestuia este mai mica decat durata medie de utilizare, atunci valoarea despagubirilor este egala cu valoarea de achizitie ponderata cu diferenta dintre durata medie de utilizare si durata efectiva de utilizare, raportata la durata medie de utilizare, dar nu mai putin de 50% din valoarea de achizitie;
 • daca clientul casnic nu mai detine documentele care sa ateste valoarea de achizitie a receptorului electrocasnic deteriorat, iar durata efectiva de utilizare a receptorului electrocasnic deteriorat, declarata de catre clientul casnic, este mai mica decat durata medie de utilizare, atunci valoarea despagubirilor este egala cu valoarea minima de piata a unui receptor nou cu aceleasi caracteristici tehnice, ponderata cu diferenta dintre durata medie de utilizare si durata efectiva de utilizare, raportata la durata medie de utilizare, dar nu mai putin de 50% din valoarea receptorului electrocasnic nou;
 • daca durata efectiva de utilizare a receptorului electrocasnic deteriorat este mai mare sau egala cu durata medie de utilizare a receptorului electrocasnic, atunci valoarea despagubirilor este egala cu 50% din valoarea minima identificata pe piata de OR, ca pret pentru un produs cu aceleasi caracteristici tehnice cu ale receptorului electrocasnic deteriorat, indiferent daca CC detine sau nu documente justificative care sa ateste valoarea de achizitie.

Important!

 • In cazul in care intre clientul casnic, OR si furnizor exista divergente privind rezultatul investigatiei referitoare la culpa OR si/sau valoarea despagubirilor, partile implicate se pot adresa instantelor judecatoresti pentru solutionare.
 • Prin exceptie, receptoarele electrocasnice de tipul lampilor electrice si receptoarelor electrotermice nu fac obiectul prezentei proceduri, in cazul acestor tipuri de receptoare nu se acorda despagubiri.
 • Furnizorul, respectiv operatorul de retea, nu raspund fata de clientul casnic pentru daunele cauzate de intreruperea furnizarii energiei electrice sau pentru calitatea energiei electrice furnizate, in cazul unor calamitati naturale sau in caz de forta majora.
 • Furnizorul nu plateste despagubiri pentru receptoarele radio si/sau TV deteriorate, atunci cand consumatorul a solicitat scutire de la plata taxei pentru serviciul public de televiziune /radiodifuziune conform declaratiei sale pe propria raspundere de nedetinere a acestor tipuri de receptoare (conform formularului transmis pentru utilizare de catre Societatea Romana de Televiziune respectiv Societatea Romana de Radiodifuziune).
 • Procedura se aplica numai pentru clientii casnici, in cazul clientilor noncasnici se procedeaza conform contractului de furnizare incheiat intre cele doua parti.