Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Criterii de eligibilitate

ONG-urile locale pot aplica in cadrul programului #AdapostCuEnergie numai daca au sediul social intr-una din comunitatile din judetele incluse in editia 2021 a programului #AdapostCuEnergie;

In cazul ONG-urilor nationale, acestea pot avea interventie punctuala in comunitatile mentionate in ghidul solicitantului, dar numai daca au filiala juridica in judetele si respectiv in una din comunitatile din judetele in care CEZ Vanzare intervine cu programul #AdapostCuEnergie;

Aplicantii in cadrul programului #AdapostCuEnergie 2021 trebuie sa fie persoane juridice de drept privat, asociatii sau fundatii cu punct de lucru, filiala sau sediul social inregistrat intr-unul dintre judetele: Arges, Dolj, Gorj, Olt, Valcea, Mehedinti, Teleorman;

ONG-urile aplicante trebuie sa fie neafiliate politic – organizarea, conducerea precum si administrarea nu se afla sub autoritatea unui partid politic (asociatie si fundatie constituita conform OG nr. 26/2000 sau Legii 21/1924 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare)

ONG-urile aplicante trebuie sa fie independente si transparente – organizarea, conducerea si administrarea nu se afla, direct sau indirect, sub influenta unei autoritati publice, societati comerciale, asociatii profesionale sau persoane fizice avand interese de afaceri care nu corespund principiilor care guverneaza acest program;

Aplicantii trebuie sa aiba dreptul, autoritatea si capacitatea juridica potrivit Statutului/Actului Constitutiv sa deruleze activitatile prevazute in proiectul prezentat;

ONG-urile aplicante trebuie sa fie constituite, inregistrate si administrate in conformitate cu legislatia in vigoare din Romania;

Aplicantii trebuie sa aiba un istoric relevant al activitatilor si actiunilor realizate, conform statutului propriu;

Aplicantii trebuie sa nu fi fost implicati in vreun fel in situatii controversate din punct de vedere moral si/sau legal sau sa fi sustinut opinii de natura sa ridice probleme controversate in societate, pozitii radicale, politice, nedemocratice etc;

Organizatiile aplicante trebuie sa faca dovada inscrierii lor in Registrul ANAF al entitatilor/unitatilor de cult.

Parteneri eligibili

Institutii de invatamant si autoritati publice locale cu sediul in orasele incluse in editia 2021 a programului #AdapostCuEnergie din judetele eligibile, respectiv: Arges, Dolj, Gorj, Olt, Valcea, Mehedinti si Teleorman.

Parteneriatul dintre aplicanti si autoritatile publice locale si institutiile de invatamant poate viza aspecte precum colaborarea in identificarea grupurilor tinta si/sau in sustinerea implementarii si/sau dezvoltarea unor activitati din proiect care se inscriu in directiile strategice.

Atentie! Evaluarea si indeplinirea, respectiv neindeplinirea conditiilor expuse la punctele de mai sus privind regulamentul programului de responsabilitate sociala #AdapostCuEnergie si conditiile de eligibilitate reprezinta atributul exclusiv al Administratorului programului si al Finantatorului acestui Program. Pentru clarificarea situatiei acestia pot solicita si primi de la acei aplicanti interesati documente relevante si explicatii suplimentare. Fata de decizia de ne-eligibilitate a acestora, nu exista posibilitatea contestatiei, aceasta fiind definitiva si irevocabila in privinta aplicatiei respinse.

Cheltuieli eligibile

Pentru a fi eligibile, costurile si cheltuielile asociate proiectelor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Sa fie necesare bunei desfasurari si finalizarii proiectului si sa fie prevazute in bugetul acestui proiect;

Sa fie identificabile si verificabile (copii dupa documentele justificative originale vor fi solicitate de catre Administratorul programului);

Sa fie identificabile si verificabile, sa fie sustinute de documentele justificative originale, conform reglementarilor nationale in vigoare si sa fie inregistrate in contabilitatea Beneficiarului precum si in contabilitatea partenerilor – daca exista;

Salarii/costuri salariale pentru angajatii sau colaboratorii beneficiarilor care sunt implicati direct in managementul proiectului; valoarea salariilor nu poate depasi 20% din valoarea finantarii; costuri eligibile sunt si onorariile unor experti (daca este cazul), dar nu mai mult de 10% din bugetul total al proiectului (cumulat cu salariile angajatilor);

Sa fi fost angajate de catre Beneficiar si/sau partenerii acestuia in perioada de implementare a proiectului asa cum este definita in contractul de finantare si sa fie achitate in perioada cuprinsa intre data semnarii contratului si data trimiterii raportului (nu mai tarziu de 30/11/2021);

Nota: Beneficiarul are obligatia sa tina o evidenta financiar-contabila separata a veniturilor si cheltuielilor aferente realizarii proiectului. Atunci cand sunt solicitate de catre Administratorul programului, inregistrarile din contabilitate trebuie sa demonstreze utilizarea corespunzatoare a fondurilor primite in scopul si spre folosul proiectului, conform conditiilor contractuale.

Proiecte descalificate

Ce proiecte NU pot fi finantate in cadrul programului de responsabilitate sociala #AdapostCuEnergie?

Proiecte care nu corespund si nu reflecta directiile strategice de interventie ale acestui program;

Proiecte care vizeaza mai mult de un judet in care se implementeaza programul #AdapostCuEnergie, editia 2021;

Proiecte care nu sunt redactate pe baza documentatiei existente pe site-ul programului, respectiv www.premierenergy.info/adapost-cu-energie/documentatie sau a caror documentatie nu a fost completata corect si/sau integral;

Proiecte care contin ori implica imprumuturi/creditari, cheltuieli retroactive ale unor proiecte incheiate sau in curs de desfasurare;

Proiecte care instiga ori promoveaza discriminarea, xenofobia, rasismul ori violenta de orice fel;

Proiecte cu mesaj discriminatoriu fata de anumite categorii sociale, rasiale si/sau la adresa unor minoritati entice, nationale, religioase sau sexuale;

Proiecte care au ca si scop obtinerea de profit in urma derularii de activitati comerciale;

Proiecte ale organizatiilor sindicale sau patronale, asociatiile profesionale, uniunile de interese economice de orice fel;

Proiecte ale partidelor sau asociatiilor politice ori a cultelor religioase;

Proiecte ale persoanele fizice si persoanele juridice de orice tip ori asimilate acestora, asociatiile cooperatiste;

Proiecte ale organizatiilor, care se afla in faliment (inclusiv este depusa o cerere de reorganizare sau de deschidere a procedurii de faliment) sau sunt in stare de lichidare;

Proiecte ale organizatiilor care nu si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor la bugetul de stat, a contributiilor la asigurarile sociale sau au datorii fiscale, datorii la contributiile pentru fondul de asigurari pentru somaj si pentru fondul asigurarilor de sanatate, conform prevederilor legale din Romania;

Proiecte ale organizatiilor respectiv persoanele care fac parte din organele de conducere ale acestora, in privinta carora s-a inceput urmarirea penala ori cauza face obiectul unui proces penal, cat si cele care sunt subiect al unui conflict de interese declarat sau notoriu;

Proiecte ale organizatiilor care au incalcat prevederile Regulamentului;

Proiecte ale organizatiilor care au conturile blocate/poprite sau sunt in executare silita.

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli care NU sunt eligibile (nu sunt subiect al finantarii):

Costuri care deja sunt acoperite prin alte proiecte/finantari/sponsorizari;

Taxa pe valoarea adaugata precum si alte taxe si impozite care pot fi recuperate potrivit reglementarilor in vigoare;

Credite si dobanzi datorate bancilor sau altor institutii financiare nebancare;

Amenzi si penalitati, de orice natura;

Credite catre terte parti;

Comisioanele de schimb valutar si pierderile datorate diferentelor de schimb valutar;

Costurile legate (asociate) dezvoltarii organizationale;

Premii in bani;

Burse individuale;

Prime, bonusuri motivationale sau alte forme de recompense financiare sau materiale pentru persoanele implicate in implementarea proiectului;

Costurile suplimentare care depasesc limita grantului, respectiv 39.000 RON vor fi suportate direct de catre Beneficiar);

Cheltuielile neeligibile, dar necesare derularii proiectului, precum si orice alta cheltuiala suplimentara care va aparea pe durata implementarii proiectului vor fi suportate de Beneficiarul aplicant al finantarii.

Inapoi la pagina principala

Criterii de selectie